Ús Archyf

ÚS ARCHYF Op dizze bledsiden fine jo ús archyf. Yn ús archyf fine jo foto’s, de stikken dy’t spile binne en anekdotes út de ôfrûne jierren. Fan in oantal jierren is spitich genôch gjin materiaal bewarre bleaun. Derom: Hawwe jo sels noch foto’s of oare nuveraardiche dingen út de Tesselschadeskiednis, stjoer dan een meeltsje nei webmaster@mrvtesselschade.nl . As it geskikt is foar dizze webside wurdt it sa gau mooglik pleats

ÚS ENTOESJASTE DOARPSGENOAT EN ÂLD LID, WILLY HOKESTRA HAT IN PRACHTIG JUBILEUMBOEK MAKKE FOAR ÚS 150 JIERRICH BESTEAN. WOLLE JO IN EKSIMPLAAR FAN DIT BOEKJE, MAIL DAN EVEN NEI YNFO@MRVTESSELSCHADE.NL . FOAR € 15,- IS IT DAN FAN JO!