Wolkom op de webside fan toanielferiening M.R.V. Tesselschade fan 1870

DIT WINTERSKOFT YN ‘IT MASKELYN’ , HURDEGARYP:

150 JIER PASSY FOAR TOANIEL!

DIT WINTERSKOFT SPILET MRV TESSELSCHADE ‘LANG EN LOKKICH’, in hilarysk sprookje!