Tesselschade spile yn 2023 ‘Knock-out’

De seis foarstellingen binne alwer west.

Wy wolle elkenien, alle besikers, frijwilligers en entoesjaste meitinkers yn de seal én op en efter it toaniel hiel hertlik betankje foar alle moaie, opteine, krityske reaksjes op dizze rige foarstellingen!

Ha jim tips of tops? Lit it ús wite, want wy hearre dat graach!

 

 Belangrijk:

Omdat er veel informatie naar publiek, ‘freonen fan’, stipers/donateurs en andere belangstellenden gestuurd moet worden, vragen wij u om

HIER

aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Alleen dán bent u altijd op de hoogte van de meest actuele informatie; het voorkomt teleurstellingen.

Het is voor ons namelijk ondoenlijk om alle informatie per post te versturen.
FOARSTELLINGEN TESSELSCHADE?
JO WITE ÚS ADVYS:
DE TILLEFOAN EN TV DIZZE JÛNEN FERJITTE EN TESSELSCHADE NÉT FERSITTE!

Besjoch hjirûnder in ympresje fan ús foarstellingen: