Wolkom op de webside fan toanielferiening M.R.V. Tesselschade fan 1870

DIT WINTERSKOFT YN ‘IT MASKELYN’ , HURDEGARYP:

It winterskoft 2019 is dien …
Tige tank foar jim kommen en foar jim enthousiaste reaksjes! It wie wer in feestje!

Takom jier bestiet Tesselschade 150 jier! En der wolle wy fansels wol even goed by stilstean ….

Jo kinne ús geweldich helpe troch te crowdfunden óf
freon fan Tesselschade te wurden.

Dan belove wy nóch 150 jier moaie foarstellingen!

Oant yn 2020!