Beste minsken, acht publyk, sponsors, stipers en freonen,

Tige tank foar jim kommen nei  ús jubileumfoarstelling ‘lang en lokkich’! 

Wy kinne grutsk weromsjen op in prachtich winterskoft. It is slagge!

Meie wy ék takom jier wer op jim rekkenje? Want sûnder Freonen, Sponsors en entoesjast publyk is der gjin Tesselschade!

Dogge jo de banksaken by de RABO?
Ek dán kinne jo ús helpe!
Wurd lid fan de RABObank en stim op Tesselschade!
Mear ynfo op https://www.rabo-clubsupport.nl/

Besjoch hjirûnder in ympresje fan ús jubileum:
repetysjes, anekdotes en interviews

M.R.V. Tesselschade ‘LANG EN LOKKICH’-pdf-grafie-01656

Wolkom op de webside fan toanielferiening M.R.V. Tesselschade fan 1870