Wolkom op de webside fan toanielferiening M.R.V. Tesselschade fan 1870

DIT WINTERSKOFT YN ‘IT MASKELYN’ HURDEGARYP:

‘LANG EN LOKKICH’

kaarten bestelle?

06 – 25191497

óf fia

MEAR YNFO OER KAARTFERKEAP >>

TESSELSCHADE HOPET DIT JIER TE SLACHJEN FOAR IN JÛN “TOPVERMAAK”.  “LANG EN LOKKICH” HJIT ÚS NIJE PRODUKSJE.

DON DUYNS, DE SKRIUWER FAN DIT STIK, (FERTALING ANNE MARIE GAIKEMA), HAT TWA KLASSIKE SPROOKJES HIEL HANDICH
TROCHELKOAR MJUKST, IN LINK LEIN NEI DIZZE TIID EN DER IN HILARYSKE FAMYLJE FOARSTELLING FAN MAKKE.
BYGELYKS,  SJOGGE WY DAT DE “GROTE BOZE WOLF” IN LEAFDESRELAASJE SIKET MEI “ROODKAPJE” EN SA DUS SYN SÊFTE KANT
SJEN LIT, WY SJOGGE  DE  KONFLIKTEN TUSKEN ASSEPOESTER EN HAR BIKKELHURDE STYFMEM EN DOCHTERS MEI DÊROMHINNE
ALLEGEAR  FIGUEREN ÚT OARE SPROOKJES, Û.O. “KLEIN DUIMPJE”,  ALLINNE DY HEARRE WY WOL MAR SJOGGE HIM NET OM’T
HY  FANSELS HIEL, HIEL LYTS IS.

DIZZE SPEKTAKEL-PRODUKSJE, IS IN ÚTDAGING FOAR IN GRUTTE GROEP SPILERS MEI DÛBELROLLEN, IN ÚTDAGING FOAR
DEKOR-KOSTUUM EN GRIME ÛNTWERPERS, IN ÚTDAGING FOAR AL ÚS  PRODUKSJEMEIWURKERS, FRIJWILLIGERS EN
ÚS REGISSEUR, ANNY VEENSTRA.

 

Dogge jo de banksaken by de RABO?
Ek dán kinne jo ús helpe!
Wurd lid fan de RABObank en stim op Tesselschade!
Mear ynfo op https://www.rabo-clubsupport.nl/