2012 – 2013

2012: “SORRY”

MRV Tesselschade spilet ‘SORRY’, in stik skreaun troch Alan Ayckbourn.

 

Fiif ferskillenede taferielen yn ien stik.

‘SORRY ‘ Is in toanielstik yn fiif losse senes, dy’t net mei elkoar ferbûn binne. Yn elk fan de senes wurdt op humoristyske en boartlike wize ynspile op it bûtenspoarige yn de mins, wat him unyk, mar ek ta ienling makket …
Fiif ferskillende personaazjes yn fiif ferskillende sitewaasjes. De krêft fan Ayckbourns toanielstikken is, dat der ‘gewoane’minsken op it toaniel steane. Gewoane minsken yn ûngewoane, frjemde sitewaasjes.Spilers en meiwurkers:

Stienie Boskma
Matty Dyk
Hennie Veenstra
Ida van der Veen
Gerrit de Boer
Hyltsje Smedes
Jelke van der Molen

Rezjy: Anny Veenstra
Produksje assistinsje: Trienke Venema
Dekorûntwerp: Kees Botman, Anny Veenstra
Dekorbou: Oedse Veenstra, Johan Postma,
Karst vd Veen, Sander vd Veen, Jan Dijk, Johannes Kuipers, Klaas Willem wiersma
Ljochtûntwerp: Kees Botman
Ljocht: Jan Dijk
Lûd: Alle Dijk
Kostúms: dorthee Mokkum
Grime/kapwurk: Tetsje Westra
Programûntwerp: Alle Dijk, Gerrit de Boer

big_28363408_0_300-199
Stienie Boskma: seagen wy der in lyts glimke?
big_28363525_0_300-200
Gerrit de Boer: wy nimme der noch mar ien ….ober!

 

 

 

 

 

 

 

N.B.
Dit wie ús lêste rige foarstellings yn ‘De Schalmei’. Yn 2014 spylje wy yn it nije MFS!

28363645

2013: “DE COME-BACK”

Skreaun troch Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch.. It stik is bewurke troch Anny Veenstra en foar Tesselschade oerset yn it Frysk troch Marijke Geertsma.
“De COME-BACK” giet oer in amateur chansonnière, dy’t har come back meitsje wol op de poadia fan bejaarden-tehûzen.
Yn it ferline, song sy by de feriening “Sinne en Wille”, mar al gau docht bliken dat sy hjir net mear wolkom is. Sy giet de striid oan en set alles yn om har doel te berikken.

big_23408840_0_290-193Dirk Hemrica, Sander Kalsbeek

De rolfigueren yn ‘De Come Back’ waarden spile troch

Stienie Boskma – Mea Loman
Matty Dyk – Til de Vries
Hennie Veenstra – Loes de Haas
Ida v.d. Veen – Teuni de Winter
Sander Kalsbeek – Freek Loman

Dirk Hemrica – Huib Loman
Berend Overwijk – Bert Schaap
Gerrit de Boer – Otto Mastenbroek
Alle Dyk – Jan Bol

big_23408000_0_290-193Stienie Boskma

big_23408033_0_135-193

 

Rezjy: Anny Veenstra
Produksje-assistinsje: Trienke Venema
Dekorûntwerp: Anny Veenstra
Dekorbou: Oedse Veenstra, Johan Postma, Karst van der Veen
Sander van der Veen, Jan Dijk, Johannes Kuipers, Klaas Willem Wiersma
Ljochtûntwerp: Kees Botman
Ljocht: Jan Dijk
Lûd: Steven Scholte
Kostúmûntwerp/Klaaiing: Dorthee Mokkum
Assistinsje klaaiing: Joukje Minnema
Grime / kapwurk: Tetsje Westra
Programûntwerp: Alle Dijk en Gerrit de Boer
Keunstwurk foarside: Antoinette Martens, atelier ‘de Tarissing’, Nes