1870 -1940

Fan dizze jierren is der eins in hiele protte wol bewarre bleaun. Fan in oantal jierren ha wy lykwols neat mear. 
Mochten der minsken weze dy’t noch âld materiaal haww, dan hearre wy dat graach! 

Eefkes in berjochtsje stoere!

Hjirûnder in lytse greep út ús archyf