1981 – 2000

DE JIERREN 1981 OANT 2000

Fanôf de jierren 80 is ús archyf goed byhalden. Programmaboekjes, kranteberjochten, resinsjes, karmasterbrieven, ensfh. wurde no allegear goed bewarre. Fan elts jier is der ek in fotoboek en der wurde fideobannen en letter dvd’s fan de foarstellingen makke.

big_8223581_0_417-300

Foto út 1981

Opfierd wurdt dan 'In skûle yn 'e nacht', in komyske skriller yn trije bidriuwen, bewurke troch A. Tuinman.

Spilers yn dit stik wiene:

Sieds Bosma, Froukje Graansma-v.d. Kooi, Jan v.d. Kooi, Joke Hoekstra-Veenstra
Stien Allema-Kootstra, Sjoukje Westra-Wijnsma, Tinie Doering-Postma
Kees v.d. Veen, Alle Dijk. Eibert Kooistra

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Wietske Oostra-Huizinga
technyk: Gabe Westra en Willy Hoekstra
programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma en Jan v.d. Kooi
dekorbou: Gabe Westra, Geart Westra en Rienk Boskma kapwurk: Swaentsje Pasveer-Hiemstra
big_8223583_0_469-300

Programma út 1982

Opfierd wurdt dan 'Albidil', in komyske skriller yn trije bidriuwen, bewurke troch B. Tuinman.

Spilers yn dit stik wiene:

Sjoukje Westra-Wijnsma, Jan v.d. Kooi, Pyt Hofstra, Matty Bosma-Dijk
Geart Westra, Maertsje Westra-Jouta, Willy Hoekstra, Gerda v.d. Wijk

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Wietske Oostra-Huizinga
technyk: Gabe Westra en Alle Dijk programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma en Jan v.d. Kooi
dekorbou: Eibert Kooistra, Geart Westra en Rienk Boskma kapwurk: Swaentsje Pasveer-Hiemstra
big_8223721_0_408-300

Foto út 1983

Opfierd wurdt dan 'It siet yn 'e loft', in blijspul yn trije bidriuwen, bewurke troch Geart Jonkman.

Spilers yn dit stik wiene:
Sieds Bosma Froukje Graansma- v.d. Kooi
Jan v.d. Kooi Matty Bosma-Dijk
Stien Allema-Kootstra Tinie Doering-Postma

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Wietske Oostra-Huizinga
technyk: Willy Hoekstra
programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma en Jan v.d. Kooi
dekorbou: Eibert Kooistra en Geart Westra
kapwurk: Swaentsje Pasveer-Hie
8223728

big_8223730_0_300-201

Foto en tagongskaartsje út 1984

Opfierd wurdt dan 'De spoektrein', in komyske skriller yn trije bidriuwen, bewurke troch Anne Tuinman

Spilers yn dit stik wiene:

Sieds Bosma, Geart Westra, Jan v.d. Kooi, Joke Hoekstra- Veenstra
Gerda v.d. Wijk, Willy Hoekstra, Eibert Kooistra, Wikje v.d. Kooi- v.d. Veen
Pyt Hofstra, Maertsje Westra-Jouta, Henny Westra-v.d. Sluis

rezjy: Wouter Daane
ynstekster: Wietske Oostra-Huizinga
technyk: Kees v.d. Veen
programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma en Jan v.d. Kooi
dekorbou: Eibert Kooistra en Geart Westra
kapwurk: Swaentsje Pasveer-Hiemstra
big_8223844_0_404-300

Foto út 1985

Opfierd wurdt dan 'Wa is no gek?', in blijspul yn trije bidriuwen, bewurke troch Pyt v.d. Zee.

Spilers yn dit stik wiene:
Jan v.d. Kooi, Froukje Graansma-v.d. Kooi, Sjoukje Westra-Wijnsma
Joke Hoekstra, Gerda v.d. Wijk, Willy Hoekstra
Stien Allema-Kooistra, Matty Bosma-Dijk, Alle Dijk

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Wytske Oostra-Huizinga
technyk: Kees v.d. Veen
programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma, Willy Hoekstra en Jan v.d. Kooi
dekorûntwerp: Jan Kluwer
dekorbou: Eibert Kooistra en Geart Westra
kapwurk: Swaentsje Pasveer-Hiemstra
big_8223892_0_206-300

Programma út 1986

Opfierd wurdt dan 'tolve heech', in klucht yn fjouwer bidriuwen, oerset troch Anne Tuinman, bewurke troch Anny Terpstra en
Jan v.d. Kooi.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi, Froukje Graansma, Sjoukje Westra, Sieds Bosma
Gerda v.d. Wijk, Willy Hoekstra, Geart Westra, Matty Bosma
Henny Westra, Gerrie Westra

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Wytske Oostra-Huizinga
technyk: Kees v.d. Veen
dekorûntwerp: Jan Kluwer
programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma, Willy Hoekstra en Jan v.d. Kooi
dekorbou: Eibert Kooistra en Geart Westra
kapwurk: Swaentsje Pasveer-Hiemstra
big_8223903_0_338-250
big_8223907_0_200-104

Foto út 1987

Opfierd wurdt dan 'It prieel', in klucht yn fjouwer bidriuwen, nei in ferhaal fan Myra en Alec Coppel, oerset en bewurke troch Pyt v.d. Zee.
It stik waard ek opfierd tidens de Slútjûnen yn de Lawei, Drachten.

Spilers yn dit stik wiene:


Jan v.d. Kooi, Froukje Graansma, Sjoukje Westra, Sieds Bosma
Willem Boelens (2 rollen), Willy Hoekstra, Geart Westra, Matty Bosma
Pyt Hofstra, Wikje v.d. Kooi, Eibert Kooistra, Klaas v.d. Mei, Alle Dijk

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Wytske Oostra-Huizinga
technyk: Kees v.d. Veen
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Gerda v.d. Wijk en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaentsje Pasveer-Hiemstra
dekorûntwerp: Gert Jan v.d. Kamp en Jan Kluwer
dekorbou: Eibert Kooistra en Geart Westra
big_8224268_0_423-300

Foto út 1988

Opfierd wurdt dan 'Yn 'e flecht', in klucht yn acht tafrielen, fan Peter Yeldman, oerset en bewurke troch Gerrit Hoekstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Joke Hoekstra Alle Dijk
Jan v.d. Kooi Matty Bosma
Anneke Beetstra Piet Hofstra
Willy Hoekstra Sieds Bosma
Eibert Kooistra

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Wytske Oostra
technyk: Kees v.d. Veen en Johan Postma
beljochting: Geert Westra
programmaûntwerp: Willy Hoekstra en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaentsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra en Geart Westra

big_8224289_0_256-300

Foto út 1989

Opfierd wurdt dan 'It Jierdeifeest', in blijspul yn twa bedriuwen,
fan Keth Waterhouse en Willis Hall, oerset troch Gerrit Hoekstra, bewurke troch Anny Veenstra.
It stik waard ek opfierd tidens de slútjûnen yn de Lawei, Drachten.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi Matty Bosma
Sieds Bosma Anneke Beetstra
Alle Dijk Sjoukje Westra
Gerda v.d. Wijk

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Froukje Graansma
technyk: Kees v.d. Veen
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra en Geart Westra
Toanielûntwerp: Gert Jan v.d. Kamp
big_8224344_0_214-300

Programma út 1990

Opfierd wurdt dan 'De finzene fan fjirtjin A', in toanielstik yn fiif tafrielen fan Neil Simon, oerset troch Gerrit Hoekstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Sieds Bosma Hennie Westra
Froukje Graansma Matty Bosma
Anneke Beetstra Jan v.d. Kooi

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Stien Allema
technyk: Alle Dijk
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra en oaren
Toanielûntwerp: Gert Jan v.d. Kamp
big_8224425_0_408-280

Foto út 1991

Opfierd wurdt dan 'Fjouwerspan', in toanielstik yn twa bedriuwen fan Alan Ayckbourn, oerset troch Gerrit Hoekstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi Matty Bosma
Alle Dijk Henny Veenstra
Anneke Beetstra Sieds Bosma
Johan Thijssen Gerda v.d. Wijk

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Kees v.d. Veen
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en oaren
Toanielûntwerp: Beb Mulder
big_8224460_0_404-300

Foto út 1992

Opfierd wurdt dan 'Elk foar himsels', in toanielstik yn trije bedriuwen fan Alan Ayckbourn, oerset troch Gerrit Hoekstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Sieds Bosma Gerda v.d. Wijk
Anneke Beetstra Johan Thijssen
Jan v.d. Kooi Matty Bosma
Wieger de Roo Henny Veenstra
Rigtje Zwart

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Alle Dijk

beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi

kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en oaren
Toanielûntwerp: Beb Mulder

big_8224587_0_213-300

Programma út 1993

Opfierd wurdt dan 'Tink der om, gjin wurd', in toanielstik yn twa bedriuwen fan Dimitri Frenkel Frank, oerset troch Pyt v.d. Zee.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi, Matty Bosma
Henny Veenstra, Henny Westra
Yt Bouma, Rigtje Zwart
Gerda v.d. Wijk

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Alle Dijk
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi

kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en Geart Hoving
Toanielûntwerp: Beb Mulder

big_8224598_0_211-300

Programma út 1994

Opfierd wurdt dan 'Saldo Mortale', in toanielstik yn trije bedriuwen fan Dimitri Frenkel Frank, oerset troch Gerrit Hoekstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi, Gerda v.d. Wijk
Henny Veenstra, Sieds Bosma

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Alle Dijk
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en oaren Toanielûntwerp: Beb Mulder
big_8224622_0_300-207big_8224634_0_225-216


1995: M.R.V. Tesselschade bestiet 125 jier!

Opfierd wurdt dan 'Kaviaar of Spaghetti', in klucht yn trije bedriuwen fan Giulio Scarnicci en Renzo Tarabusi.
Tesselschade wurdt dit jier ûnderskieden mei de Keninklike Earepenning en de Gouden Doarpsspjelde (foto).

Spilers yn dit stik wiene:


Jan v.d. Kooi, Anneke Beetstra
Henny Veenstra, Alle Dijk
Gerda v.d. Wijk, Sieds Bosma
Geartsje de Haan, Leo Punt
Folkert Beetstra, Wikje v.d. Kooi
Hieke Havinga, Rinus Buising
Jelke v.d. Molen, Johan Thijssen
Stien Allema

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Tjitze Kooistra
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en Geart Hoving
toanielûntwerp: Beb Mulder
big_8224702_0_400-259

Foto út 1996

Opfierd wurdt dan 'Freonen!?', in toanielstik yn twa bedriuwen fan Alan Ayckbourn, oerset troch Piter Boersma.

Spilers yn dit stik wiene:

Dirk Hemrica, Matty Dyk
Henny Veenstra, Alle Dyk
Jelke v.d. Molen, Ida v.d. Veen
Klaas Visser

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Jan v.d. Kooi
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en Geart Hoving
toanielûntwerp: Beb Mulder
produksjelieding: Wikje v.d. Kooi
fotografy: Andries Zwart
big_8224719_0_400-274

Foto út 1997

Opfierd wurdt dan 'Sûnder Gekheid' in toanielstik fan Alan Ayckbourn, oerset troch Gerrit Hoekstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi, Matty Dyk, Hieke Havinga, Alle Dyk
Jelke v.d. Molen, Ida v.d. Veen, Johan Thijssen, Willemijn v. Dam
Hennie Veenstra

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Kees v.d. Veen
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en Jan v.d. Kooi
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en oaren
toanielûntwerp: Beb Mulder
big_8224726_0_202-300

Foto út 1997

Opfierd wurdt dan 'Sûnder Gekheid' in toanielstik fan Alan Ayckbourn, oerset troch Gerrit Hoekstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi, Matty Dyk, Hieke Havinga, Alle Dyk
Jelke v.d. Molen Ida v.d. Veen, Johan Thijssen Willemijn v. Dam, Hennie Veenstra

rezjy: Anny Veenstra ynstekster: Maartsje Westra
technyk: Kees v.d. Veen

beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Jan Kluwer en
Jan v.d. Kooi

kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en oaren
toanielûntwerp:
Beb Mulder


big_8224733_0_230-300

Foto út 1999

Opfierd wurdt dan 'Finzen yn Fantasy' in toanielstik fan Alan Ayckbourn, oerset troch Pyt en Tryntsje v.d. Zee.

Spilers yn dit stik wiene:

Hennie Veenstra Matty Dyk
Jan Dykstra, Hylke Welling
Ida v.d. Veen, Jan Hildo Feenstra
Jan v.d. Kooi, Hieke Havinga
Fiona Huisman

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster-rezjy assistinte: Henny Westra
technyk: Alle Dyk
beljochting: Johan Postma
programmaûntwerp: Bertus Klazinga
kapwurk: Swaantsje Pasveer
dekorbou: Eibert Kooistra, Oedse Veenstra en oaren
toanielûntwerp: Beb Mulder
fotowurk: Anny Veenstra

big_8224759_0_213-300

Programma út 2000

Opfierd wurdt dan 'Jierdei' in oarspronklik Frysk toanielstik fan Bouke Oldenhof.

Spilers yn dit stik wiene:

Henny Veenstra, Bennie Stel, Gerrit de Boer
Hieke Havinga, Ida v.d. Veen, Jelke v.d. Molen

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster-rezjy assistinte: Henny Westra
technyk: Alle Dyk
programmaûntwerp: Bertus Klazinga
kapwurk: Swaantsje Pasveer
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen en Johan v.d. Meulen
toanielûntwerp: Beb Mulder