2001 – 2011

DE JIERREN 2001 OANT 2011

Fanôf de jierren 80 is ús archyf goed byhalden. Programmaboekjes, kranteberjochten, resinsjes, karmasterbrieven, ensfh. wurde no allegear goed bewarre. Fan elts jier is der ek in fotoboek en der wurde fideobannen en letter dvd’s fan de foarstellingen makke.

PROGRAMMA EN FOTO ÚT 2011:  AMATEURS

Anny Veenstra is dit jier 30 jier ús regisseur!
Op 16 jannewaris 2011 is der in ferrassingsfeestje organiseard. Anny kriget -neist fansels de blommen- ek in oantal Gouden Loltsjes útrikt troch rolfigueren út de ôfrûne 30

big_17772066_0_190-264SKRIUWER: WANNIE DE WIJNbig_17772112_0_300-199

OERSET TROCH: ROMKE TOERING

BEWURKING: ANNY VEENSTRA

Om it nivo fan toanielgroep ‘IT LJOCHT’ wat omheech te bringen, is foar dit jier in fakman oanlutsen: Albert Bos.
Hy skriuwt spesjaal foar harren it stik “JULIA’S REIS”. Ek nimt hy de rezjy yn hannen.
De ferhaallijn fan dit stik is foar de spilers net alhiel dúdlik en de repetysjesfear wurdt der – trije wike foar de première- net better op …
Derby spylje dan ek noch de ûnderlinge relaasjes: Wa docht it mei wa?

DRAMA, TRAGYK, KOMEEDZJE EN KLUCHT, MEAR SMAKEN HA WY NET!

De meiwurkers oan dizze produsje wiene:

de spilers:

Hennie Veenstra – Nelleke   ‘Allinne tekst sizze, net spylje’
Stienie Boskma – Daphne   ‘Wij wolle nei boppe ta’
Jelke vd Molen – Henk    ‘Albert, even in tip’
Ike Sinnema – Harry    ‘Krijst fan mij!’
Hyltsje Smedes – Tom   ‘Is der ien dea?’
Ida vd Veen – Coby    ‘Moastesto in harnas ha, dan?’
Matty Dyk – Esmeé     ‘Even wat kletse, dat kin toch wol? Huub, jit do ris wat yn’
Wim vd Laan – Albert Bos    ‘Jallajalla, allegear eefkes nei de Volvo …’

meiwurkers:

Rezjy-assistinsje:               Trienke Venema
Omballingen:                       Trienke Venema
Dekorûntwerp:                   Anny Veenstra
Dekorbou:                             Oedse Veenstra, Karst vd Veen, Sander vd Veen, Jan Dijk, Johannes Kuipers,
                                                    Johan Postam, Klaas Willem Wiersma en oaren
Dûns:                                       Janny Bekhof
Ljochtûntwerp:                   Kees Botman
Ljocht:                                     Jan Dijk
Lûd:                                           Alle Dyk
Kostúms:                                Dorthee Mokkum
Grime/kapwurk:                Tetsje Westra
Fotografy programma:    Peter ten Wolde
Programmaûntwerp:       Alle Dyk