1941 – 1960

 

Fan dizze jierren is der frjemd genoch net sa folle bewarre bleaun. Fan in hiele rige jierren ha wy neat mear. Foaral fan de jierren 50 en 60 is der in protte weirekke. Spitich!
Dizze jierren misse dan ek yn dit rychje.
Mochten der minsken weze dy’t noch âld materiaal haww, dan hearre wy dat graach!

1942lyts

It programma út 1942

Opfierd waard doedestiids
‘De lange jacht’, tige fleurich blijspil yn trije bidriuwen Y.C. Schuitmaker
It sil sa west ha dat it Birgumer Kritetoaniel dizze jûn fersoarge hat.

Spilers yn dit stik wiene:

H. Bulthuis, G. Westra, S. Kloppenburg, J. Zandstra
F. Noordenbos, G. v.d. Ploeg, P. de Jong, J. Wittermans-Haisma
T. Ooosterhof
1943lyts

big_9010674_0_210-300

It programma en krante-adfertisnje út 1943

Opfierd waard doedestiids
‘It erfskip’, toanielstik yn trije bidriuwen Y.C. Schuitmaker

Spilers yn dit stik wiene:

P.R. de Vries, J. Hiemstra, J. v. Slooten, G. Koop
Joh. v.d. Kooi, A. Posthuma, A. Hiemstra,J. Brunsting1944lyts

It programma út 1944

Opfierd waard doedestiids
‘Oermacht’, toanielstik yn trije bidriuwen Y.C. Schuitmaker
Foarferkeap fen kaerten by H. Hiemstra, skearbaes

Spilers yn dit stik wiene:

K. Jansma, A. Posthuma, A. Vlaskamp, P.R. de Vries
J. v.d. Kooi, J. Kooistra-Hiemstra, P. Visser, G. Koop
J. van Slooten


1946lyts

It programma út 1946

Opfierd waarden doedestiids
‘De nijboer fen Lyklemastate’, toanielstik yn trije
bidriuwen fan Abe Brouwer en Beppe bidjert it’, fleurich
nijstik yn ien bidriuw fan D.H. Zijlstra
Efternij frij dûnsjen op muzyk fan Ebbens

Spilers yn dizze stikken wiene:


Joh. v.d. Kooi, W. v.d. Veen-Postma, A. Posthuma, R. Posthuma
P.R. de Vries, H. Westra, W. Hiemstra, J. Brunsting-de Vries
J. Brunsting, J. van Slooten1950lyts

It programma út 1950

Opfierd waard doedestiids
‘Troch tsjusternis nei ‘t ljocht’
De twadde joun wurdt meidien oan de kriich.
Tesselschade wint in earste priis

Spilers yn dit stik wiene:


G. Postma-Koop, P.R. de Vries, R. Posthuma, Joh. v.d. Kooi
R. v.d. Meulen, B. v.d. Molen, J. Kooistra-Hiemstra, P. Gosliga
H. Westra, T. de Vries1957, Tesselschade bestiet 85 jier!


Opfierd waard destiids
‘De goudene kouwe’ fan H. Cats.
Nei ôfrin fan it spyljen waarden trije bestjoersleden,
t.w. foarsitter H.E. Westra, P.R. de Vries, skriuwer en Joh. v.d. Kooi,
skathâlder eefkes yn it sintsje set.
Hja wiene 25 jier lid fan Tesselschade.
De heer Ebbens krige út hannen fan de foarsitter in sigarettestander,
omt hy 30 jier lang de musyk fersoarge hie.

Fierdere ynformaasje oer dit jier ûntbrekt.