1941 – 1960

 

Fan dizze jierren is der frjemd genoch net sa folle bewarre bleaun. Fan in hiele rige jierren ha wy neat mear. Foaral fan de jierren 50 en 60 is der in protte weirekke. Spitich!
Dizze jierren misse dan ek yn dit rychje.
Mochten der minsken weze dy’t noch âld materiaal haww, dan hearre wy dat graach!