1961 – 1980

Fan de 60 is der in protte weirekke. Spitich!
Yn ús archyf begjinne wy pas yn 1965. Dêrfoar en tuskentroch binne ek noch jierren wêrfan’t wy neat mear yn besit hawwe.
Mochten der minsken wêze dy’t noch âld materiaal hawwe, dan hearre wy dat graach!

1965

Opfierd waard destiids 'Âlde brieven'.
It wie in jûn yn kombinaasje mei Muziekvereniging 'Euphonia'
De opfiering fûn plak yn 'de Fjouwersprong' yn Gytsjerk.
Dit omt Hurdegaryp yn dy tiid noch gjin eigen doarpshûs hie.

De rolferdieling:


Gjalt Veersma, architekt - M. Dijkstra
Onno, soan - A. v.d. Wijk
Anke Veersma, syn frou - Mw. J. Dijk-Jager
Geeske, dochter - Mej. W. Postma
Rita Strating, een jonge frou - Mej. G. de Vries
Pake Veersma - H. v.d. Dam
Pete v. Langen, studint - W. IJsselstein
Jeltsje, tsjinstfaem - Mej. T. v.d. Velde

souffleur: J. v.d. Kooi
kapwurk: W. Hiemstra
rezjy: P. Gosliga

nei ôfrin is der dûnsjen
û.l.f. 'de Ricardo's'Fierdere ynformaasje oer dit jier ûntbrekt.
32487049

Kranteknipsel út 1968

Opfierd waard doedestiids 'Polysje Wynstra swetst mar op'.
(en dus nét polysje Westra ...).
It stik wurdt opfierd yn 'de Fjouwersprong' yn Gytsjerk.
Jan v.d. Kooi spilet polysje Wynstra.
'De seal siet groatfol Hurdegaripers dy't gjin spyt hiene fan de reis
nei Gytsjerk, mar dy't mei it bestjûr hoopje, dat it doarpshûs yn dizze
simmer klear komt, tominsten as de muorren net wer omwaeije,
sa't foarsitter Anne v.d. Wijk sei ...'
Yn november 1968 en jannewaris fan 1969 spilet Tesselschade
foar 't earst yn de Schalmei.

Fierdere ynformaasje oer dit jier ûntbrekt.


1968 en 1969

Earste opfierningen yn it nije doarpshûs 'De Schalmei'

Opfierd waard destiids 'Bistean of net Bistean'.
Der wurdt fjouwer kear spile, twa kear yn novimber 1968 en twa kear yn jannewaris 1969.
Spilers binne û.o. Jan v.d. Kooi en Anne v.d. Wijk.
Rezjy is yn hannen fan Gabe Westra.

Fierdere ynformaasje oer dit jier ûntbrekt.

32487065

big_8212721_0_181-200

Yn 1970 bestiet Tesselschade 100 jier!

Opfierd wurdt dan 'In bern op 'e noed', in klucht yn trije bidriuwen.
Op de jubileumresepsje komme sa'n 130 minsken om de 'âld faem' te lokwinskjen.

Spilers yn dit stik wiene:


Sieds Bosma, Tineke Postma, Geart Westra, Wietske Oostra
Jan v.d. Kooi, Rennie Brunsting, Antje Vlieger

1975lyts

Foto út 1975

Opfierd wurdt dan 'Minister Mem', in blijspul bewurke troch B. Westra.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi, Sjoukje Westra-Wijnsma, Froukje Graansma-v.d. Kooi
Wikje v.d. Veen, Piet Hofstra, Willem Bosgra, Hennie Westra-v.d. Sluis
rezjy: Jan v.d. Kooi
ramtrezjy: Peter Tuinman
Ynstekster: Wytske Oostra-Huizinga
Kapwurk: Willem Hiemstra
Toanielbou: Geart en Gabe Westra

big_8212865_0_413-300

Foto út 1976
Opfierd wurdt dan 'Keamer to hie
r', in blijspul bewurke troch B. Westra.

Spilers yn dit stik wiene:

Geart Westra, Sieds Bosma, Wikje v.d. Veen, Jan v.d. Kooi
Piet Hofstra, Tineke Doering-Postma, Hennie Westra-v.d. Sluis
Maertsje Westra-Jouta, Matty Bosma-Dijk


rezjy: Peter Tuinman
ynstekster: Wietske Oostra-Huizinga
technyk: Bouwe Graansma
programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma en Jan v.d. kooi
dekorbou: Gabe en Geart Westra
kapwurk: Willem Hiemstra


big_8212908_0_487-300

Programma út 1977

Opfierd wurdt dan 'In keardel út ien stik',
in blijspul yn trije bidriuwen, biwurke troch R. klijnstra.
Kaarten foar dit stik kostje fl.4,50 en foar fl.3,= kinne minsken stiper wurde.

Spilers yn dit stik wiene:

Matty Bosma-Dijk, Geart Westra, Piet Hofstra, Tineke Doering-Postma
Sieds Bosma, Sjoukje Westra-Wijnsma, Jan v.d. Kooi, Wikje v.d. Veen
Gabe Westra, Froukje Graansma-v.d. Kooi
rezjy:...... Peter Tuinman
ynstekster:... Wietske Oostra-Huizinga
technyk: ............ Bouwe Graansma
programmaûntwerp:... Anny Storm-Bosma en Jan v.d. kooi
dekorbou:... Gabe en Geart Westra
kapwurk:... Willem Hiemstra


big_8212997_0_442-250

Foto út 1978

Opfierd wurdt dan 'Lok hwat jouste', in blijspul yn trije bidriuwen, bewurke troch B. Westra.

Spilers yn dit stik wiene:

Geart Westra, Sieds Bosma, Wikje v.d. Veen, Jan v.d. Kooi
Piet Hofstra, Willy Hoekstra, Hennie Westra-v.d. Sluis
Maertsje Westra-Jouta, Matty Bosma-Dijk, Sjoukje Westra-Wijnsma
Joke Veenstra

rezjy: Zus Wiersma
ynstekster: Wietske Oostra-Huizinga
technyk: Bouwe Graansma programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma en Jan v.d. Kooi
dekorbou: Gabe Westra en Jaap de Vries
kapwurk: Willem Hiemstra


big_8213031_0_406-300

Foto út 1980

Opfierd wurdt dan 'Blommen foar Berber', in blijspul yn trije bidriuwen, bewurke troch A. Tuinman.

Spilers yn dit stik wiene:

Jan v.d. Kooi, Henny Westra-v.d. Sluis, Joke Veenstra, Eibert Kooistra
Matty Bosma-Dijk, Sieds Bosma, Tineke Doering-Postma,
Sjoukje Westra-Wijnsma, Piet Hofstra

rezjy: Anny Terpstra
ynstekster: Froukje Graansma- v.d. Kooi
technyk: Gabe Westra en Willy Hoekstra
programmaûntwerp: Anny Storm-Bosma en Jan v.d. Kooi
dekorbou: Gabe Westra en Geart Westra
kapwurk: Willem Hiemstra