1961 – 1980

Fan de 60 is der in protte weirekke. Spitich!
Mochten der minsken wêze dy’t noch âld materiaal hawwe, dan hearre wy dat graach!