1961 – 1980

Fan de 60 is der in protte weirekke. Spitich!
Yn ús archyf begjinne wy pas yn 1965. Dêrfoar en tuskentroch binne ek noch jierren wêrfan’t wy neat mear yn besit hawwe.
Mochten der minsken wêze dy’t noch âld materiaal hawwe, dan hearre wy dat graach!

[table id=4 /]