De Kaartferkeap

Foarferkeap fan kaarten

Der binne 3 manieren om kaarten te keapjen:

  1. Tidens de reguliere foarferkeap op 7 desimber om 14.00 ûre yn it Maskelyn, Hurdegaryp.
  2. Troch te beljen mei it 06 nûmer wat op en nei de foarferkeap te berikken is (tusken 16.00 en 20.00 ûre):

06 – 25191497

  1. By VanPlan. Hjirûnder kinne jo nei de website fan VanPlan om kaarten te keapjen en automatisch tastjoerd te krijen.

NB:

Ús ‘âlde’ stipers kinne belje mei it 06 nûmer of nei de foarferkeap yn MFC ‘it Maskelyn’ komme. Dus nét fia vanplan!
Stipers betelje ntl. €20,- p.p. en stypje (steune) ús dus mei € 3,50

Wolle jo ék freon wurde om Tesselschade écht te stypjen?
It kin al foar € 25,- yn it jier!
Jo krije dan gratis in entreekaart en foarrang by it reservearen fan kaarten!
Lês hjir mear.