De Kaartferkeap

Foarferkeap fan kaarten

Der binne 3 manieren om kaarten te keapjen:

  1. Tidens de reguliere foarferkeap yn jannewaris om 14.00 ûre yn it Maskelyn, Hurdegaryp.
  2. Troch te beljen mei  it 06 nûmer wat op en nei de foarferkeap te berikken is (tusken 16.00 en 20.00 ûre).
  3. By VanPlan. Hjirûnder kinne jo nei de website  fan VanPlan om kaarten te keapjen en automatisch tastjoerd te krijen. 

NB:

Ús ‘âlde’ stipers kinne belje mei it 06 nûmer of nei de foarferkeap yn MFC ‘it Maskelyn’ komme. Dus nét fia vanplan!
Stipers betelje ntl. €20,- p.p. en neat mear!

Wolle jo ék freon wurde om Tesselschade écht te stypjen?
It kin al foar € 25,- yn it jier!
Jo krije dan gratis in entreekaart en foarrang by it reservearen fan kaarten!
Lês hjir mear.