Echte Stipers!

Drage jo ús toanielferiening in waarm hert ta?
Binne jo hast alle jierren by ien fan ús foarstellingen?
En fine jo it hast alle jierren wer de muoite wurdich?
Binne jo eins altyd al fan doel west om ús écht te stypjen?1975lyts

DAN WURDT IT NO TIID OM ÉCHT STIPER TE WURDEN!

It kostet mar € 10,- p.p.  yn it jier. Mei dizze bijdrage helpe jo ús geweldich en kinne wy bliuwend ynfesteare yn kwaliteit en tsjinstferliening!

Jo krije boppedat € 6,50 koarting op it entreekaartsje! Wer fine jo no soks noch, yn dizze djoere tiden!

 

meld jo oan op 0512 514706 / 06 126 25 724 of fia de mail.