Stiper of Freon

1975lyts

Drage jo ús toanielferiening in waarm hert ta?
Binne jo hast alle jierren op ien fan ús toanieljûnen?
En fine jo it hast alle jierren wer de muoite wurdich?
Binne jo eins altyd al fan doel west om stiper te wurden?

DAN WURDT IT NO TIID OM STIPER TE WURDEN!

it kostet mar € 12,- p.p. en it yntreekaartsje is dan gratis!

 

meld jo oan op 0512 514706 fia de mail.