Belangrike Data

WINTERSKOFT 2019 – 2020: LANG EN LOKKICH!

Sneon 18 jannewaris, première, 20.00 oere
Snein 19 jannewaris, matinee foar skoallen, 14.30 oere
Freed 24 jannewaris, 20.00 oere
Sneon 25 jannewaris, 20.00 oere
Snein 26 jannewaris, matinee, 14.30 oere
Freed 31 jannewaris, 20.00 oere
Sneon 1 febrewaris, 20.00 oere

seal iepen in heal oere foar oanfang

Foarferkeap fan kaarten

Der binne 3 manieren om kaarten te keapjen:

  1. Tidens de reguliere foarferkeap op 7 desimber om 14.00 ûre yn it Maskelyn, Hurdegaryp.
  2. Troch te beljen mei it 06 nûmer wat op en nei de foarferkeap te berikken is (tusken 16.00 en 20.00 ûre).
  3. By VanPlan. Hjirûnder kinne jo nei de website fan VanPlan om kaarten te keapjen en automatisch tastjoerd te krijen.

NB:

Ús ‘âlde’ stipers kinne belje mei it 06 nûmer of nei de foarferkeap yn MFC ‘it Maskelyn’ komme. Dus nét fia vanplan!
Stipers betelje ntl. €20,- p.p. en neat mear!

Wolle jo ék freon wurde om Tesselschade écht te stypjen?
It kin al foar € 25,- yn it jier!
Jo krije dan gratis in entreekaart en foarrang by it reservearen fan kaarten!
Lês hjir mear.