Rjochten en Plichten

Tesselschade hat de rjochten op in tal frysktalige toanielstikken.
Dizze stikken binne spesjaals foar ús fertaald en bewurke.
Om dizze stikken spylje te kinnen, te meien moat der kontakt socht wurde mei

Auteursrechtenbureau Stichting Bredero
Valeriaanstraat 13
1562 RP Krommenie
Tel. 075-6409076

Dizze organisaasje beherticht de belangen fan alle rjochthawwenen.

it bestjoer