Olivia

Olivia libbet oan ‘e rânne fan de maatskippij. Sy hannelt yn alles wat in oar fuortsmyt.
In trio dat karrière hopet te meitsjen yn de misdie, fynt in ûnderdûkadres by Olivia. 
Sy fertrouwt harren folslein. 
Wurdt dizze naïve gastfrijheid har fataal?