It Bestjoer

It bestjoer is it bêste te berikken op bestjoer@mrvtesselschade.nl 

It bestjoer bestiet út 

foarsitter:
Matty Dijk,
mattydijk@mrvtesselschade.nl

ponghâlder:
Jolanda Abma
jolandaabma@mrvtesselschade.nl

skriuwer/siktaris:
Hennie Veenstra,nl
hennieveenstra@mrvtesselschade.nl 

lid:
Afina Herder, 
afinaherder@mrvtesselschade.nl 

lid:
Henke Graansma
henkegraansma@mrvtesselschade.nl