De Spilers

DE SPILERS 2018-2019

SPILERS YN ‘OLIVIA’ WIENE …

Sicco de Ree,

Ida van der Veen,

Henny Veenstra,

Matty Dyk,

Jelke van der Molen,

Stienie Boskma,

Rezjy: Anny Veenstra
Rezjy – en produksje assistinsje: Anneke van der Wal