De Produksje

DE PRODUKSJE 2019-2020
LANG EN LOKKICH’ WURDT REAILISEARD TROCH

PERSOANAAZJES:
Assepoester, Sytske Jongsma
De  baron, har heit, Jelke vd Molen
Knoop, personal assistent fan de baron, Sicco de Ree
Irma van Slossen, styfmem, Ida vd Veen
Paris, har dochter, Ingrid Stapenséa
Hilton, har dochter, Jeltsje Joustra
Roodkapje, Hennie Veenstra
De Wolf, Gerrit de Boer
De keninginne, Matty Dijk
Prins Roderick van Oranje Nassaukade, Theo Smedes
Wilhelm, alias Willy, stylist fan prins Roderick, Jitze Grijpstra

Bewaking Arnold, Jelke vd Molen
Bewaking, Alle Dijk
DJ Ringo, Alle Dijk
Fee 1, Jitze Grijpstra
Fee 2, Theo Smedes
Fee 3, Jelke vd Molen
ober, Jelke vd Molen
Stoere jagersman 1, Jitze Grijpstra
Stoere jagersman 2, Theo Smedes
Klein Duimpje, Anny Terlinden
Romantysk skoechje, ??

OAREN:
Rezjy: Anny Veenstra
Rezjy – en produksje assistinsje: Anneke van der Wal
Technyk: Johan Hockelman en Brandon Salakory
Kostuums: Marieke Veenstra
Dekorbou: Jan Dijk, Karst en Sander vd Veen, Johan Postma, Wiepie Nijboer, Oedse Veenstra, Abe Hijma, Klaas Willem Wiersma

Dekor- en ljochtûntwerp: Kees Botman
Muzikale ûndersteuning: Douwe Bakker 

 

En noch folle mear entoesjaste frijwilligers!