De Repetysjes

DE REPETYSJES 2020-2021

De repetysjes binne dien, de foarstellingen ek!

WOLST IN KEAR OP IN REPETYSJE KOMME TE SJEN? NIM DAN EARST EEFKES KONTAKT OP MEI IT BESTJOER.
IT KIN WÊZE DAT IN REPETYSJE FERPLEATST IS OF NET TROCH GIET.