De Repetysjes

DE REPETYSJES 2019-2020

De repetysjes begjinne wer!

WOLST IN KEAR OP IN REPETYSJE KOMME TE SJEN? NIM DAN EARST EEFKES KONTAKT OP MEI IT BESTJOER.
IT KIN WÊZE DAT IN REPETYSJE FERPLEATST IS OF NET TROCH GIET.

repetysjeskema 2019-2020