De Frijwilligers

DE FRIJWILLIGERS

Neist een oantal fêste leden kin ús feriening beskikke oer in oantal frijwilligers. Dizze frijwilligers binne tige wichtich foar ús feriening: Sy helpe mei oan de dekorbou, de ferlotting, de kaartferkeap, de omballings (rekwisiten), ensfh, ensfh. Sûnder dizze entoesjaste klup minsken kin MRV Tesselschade net bestean!
Wolle jo ek meihelpe? meel dan eefkes nei ynfo@mrvtesselschade.nl . Jo krije dan sa gau mooglik berjocht!