Wolkom op de webside fan toanielferiening M.R.V. Tesselschade fan 1870

Yn 1995 ûnderskieden mei de Gouden Doarpsspjelde en de Keninklike Earepenning.

M.R.V. Tesselschade is ien fan de âldste toanielferieningen fan Fryslân.

Op dizze webside kinne jo útfine wa’t wy binne, folgje wat der allegearre bart, ynformaasje ynwinne, kontakt opnimme, koartsein alles wat der yn en om M.R.V. Tesselschade hinne te rêden is.

In hiele protte niget tawinske!


Ús rige foarstellingen is dien.

Alle besikers betanke foar jim kommen en jim applaus, mar ék jim kritysk kommentaar!

Oant takom jier by wer in nij winterskoft en in nije rige foarstellingen!

Jim komme dochs dan ék wer?!