Wolkom op de webside fan

 

logo
Yn 1995 ûnderskieden mei de Gouden Doarpsspjelde en de Keninklike Earepenning.

 

M.R.V. Tesselschade is ien fan de âldste toanielferieningen fan Fryslân.

Op dizze webside kinne jo útfine wa’t wy binne, folgje wat der allegearre bart, ynformaasje ynwinne, kontakt opnimme, koartsein alles wat der yn en om M.R.V. Tesselschade hinne te rêden is.

In hiele protte niget tawinske!

FOARFERKEAP FAN KAARTEN:

SNEON 14 JANNEWARIS OM 14.00 OERE YN ‘IT MASKELYN’ TE HURDEGARYP 

DERNEI OP TILLEFOANNÛMER 06-25191497 (TUSKEN 14.00 EN 20.00 OERE)

 

Ús Foarstellingen 2017

 

sneon21jannewaris               20.00 oere
freed27jannewaris               20.00 oere
sneon28jannewaris               20.00 oere
snein29jannewaris               14.30 oere
freed3febrewaris               20.00 oere
sneon4febrewaris                20.00 oere