Jubileumboek 150 jier

Us âld lid en entoesjast belutsen doarpsgenoat Willy Hokestra hat in prachtich moai jubileumboekje gearstald. In hûd fol wurk, wer’t wy as Tesselschade dan ek tige bliid mei binne.
It boekje is te bestellen op ynfo@mrvtesselschade.nl foar €15,- it stik.

Besjoch hjir alfêst de digitale fersy