De Foarstelling

WINTERSKOFT 2019 – 2020

Sneon 18 jannewaris première

Snein 19 jannewaris, matinee foar skoallen 

Sneon 25 jannewaris

Snein 26 jannewaris, matinee

Freed 30 jannewaris

Sneon 1 febrewaris

35089615