Dit Winterskoft

In 2023 brengt Tesselschade

 ‘Knock-out’

(oorspronkelijke titel ‘Carnage’). Traditiegetrouw in het Frysk:

Twa echtpearen komme by elkoar om in ferklearring op te stellen foar in skea-fersekering.
Harren soantsjes, Floris en Thomas ha rûzje hân en hjirby is Thomas in pear tosken kwytrekke.
 De âlders sjogge dit foarfal ynearsten as in bernerûzje en besykje dit beskaafd en yn alle ridlikheid op te lossen. Mar der ûntsteane diskusjes dy’t hieltyd mear út de hân rinne en it wurd in slachfjild fan wurden. In potsje ferbaal boksen.
Wa steunt wa? En de hamster…, wat is der mei de hamster gebeurd? 
In stik mei in protte humor en 

Belangrijk:

Omdat er veel informatie naar publiek, ‘freonen fan’, stipers/donateurs en andere belangstellenden gestuurd moet worden, vragen wij u om

HIER

aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Alleen dán bent u altijd op de hoogte van de meest actuele informatie; het voorkomt teleurstellingen.
Het is voor ons namelijk ondoenlijk om alle informatie per post te versturen.