Dit Winterskoft

DIT WINTERSKOFT


Sneon 18 jannewaris première
Snein 19 jannewaris, matinee foar skoallen
Freed 24 jannewaris
Sneon 25 jannewaris
Snein 26 jannewaris, matinee
Freed 31 jannewaris
Sneon 1 febrewaris
de spilers en oare meiwurkers:
Assepoester, Sytske Jongsma
De baron, har heit, Jelke vd Molen
Knoop, personal assistent fan de baron, Sicco de Ree
Irma van Slossen, styfmem, Ida vd Veen
Paris, har dochter, Ingrid Stapenséa
Hilton, har dochter, Jeltsje Joustra
Roodkapje, Hennie Veenstra
De Wolf, Gerrit de Boer
De keninginne, Matty Dijk
Prins Roderick van Oranje Nassaukade, Theo Smedes
Wilhelm, alias Willy, stylist fan prins Roderick, Jitze Grijpstra
Bewaking Arnold, Jelke vd Molen
Bewaking, Alle Dijk
DJ Ringo, Alle Dijk
Fee 1, Jitze Grijpstra
Fee 2, Theo Smedes
Fee 3, Jelke vd Molen
Stoere jagersman 1, Jitze Grijpstra
Stoere jagersman 2, Theo Smedes
Klein Duimpje, Anny Terlinden
Romantysk skoechje, ??


Rezjy:
Anny ter Linden
Rezjy assistinsje:
Anneke vd Wal
Technyk:
Johan Hockelman
Brandon Salakory