Ús leden

MRV Tesselschade hat in oantal fêste leden, wêrfan guon ek mei spylje. Oare leden helpe mei oan de dekorbou, de omballingen (rekwisiten), de kaartferkeap, de ferlotting, ensfh. Hast alle jierren docht de feriening in berop op ien of mear gastspilers.
Wolst ek meispylje? Kom dan op ien fan ús rippetysjejûnen om ris te sjen oft it wat foar dy is.
Ús rippetysjeskema stiet wol earne op dizze webside (allinne yn it winterskoft). Nim fan te foaren wol eefkes kontakt op mei ien fan ús bestjoersleden y.f.m. tiden, ensfh.

Spyljende leden:

Hyltsje Smedes
Ida v.d. Veen
Stienie Boskma
Jelke v.d. Molen
Alle Dyk
Matty Dyk
Hennie Veenstra

Eareleden:

Wytske Oostra
Henny Westra †
Jan v.d. Kooi †

Net-spyljende leden:

Oedse Veenstra
Jan Dyk
Peter ten Wolde

Ek lid wurde? skilje mei ien fan ús bestjoersleden of stjoer in e-mail!
Neist de leden binne der fansels in bulte frijwillgers, wêr’t wy perfoarst net sûnder kinne.
Wolle jo ek frijwilliger wurde meel dan eefkes mei ynfo@mrvtesselschade.nl .

Elk pear hannen is wolkom!