De Stipers

Binne Jo noch gjin stiper fan ien fan de âldste toanielselskippen yn Fryslân?

Lit jo dan ynskriuwe by:

– Jan Dijk, Kobbeflecht 74, Hurdegaryp, 0511- 476318, jandyk@mrvtesselschade.nl

– Alle Dyk, Lisdodde 99, Drachten, 0512- 514706, alledyk@mrvtesselschade.nl

of by ien fan ús oare bestjoersleden

It stipersjild is € 12.00 p.p. en hjirmei is ek fuort it yntreejild betelle !
Jo besparje € 2,00 p.p. !

Minlik fersyk:
Wolle ek de stipers kaarten yn de foarferkeap helje, om reden dat wy harren net graach teloarstelle wolle.
De stipers moatte harren stiperskaart meinimme nei ‘De Schalmei’ om in tagongskaart te krijen.