De Stipers

Binne Jo noch gjin stiper fan ien fan de âldste toanielselskippen yn Fryslân?

Lit jo dan ynskriuwe by:

– Jan Dijk, Kobbeflecht 74, Hurdegaryp, 0511- 476318

– Alle Dyk, Lisdodde 99, Drachten, 0512- 514706 / 06 126 25 724

of by ien fan ús oare bestjoersleden

It stipersjild is € 10.00 p.p. 
As jo stiper binne krije jo € 6,50 koarting op de entreekaart en kinne jo dus foar € 10,00 nei de foarstelling!