De Spilers

DE SPILERS 2017-2018

SPILERS YN ‘ENSEMBLE’ WIENE

Sicco de Ree,

Ida van der Veen,

Durk Hemrica,

Jitze Grijpstra,

Eke Born,

Jaap Jan Hemmes,

Koos van der Wal

Janke Rixt van der Kooi,

Henny Veenstra,

Matty Dyk,

Jelke van der Molen,

Stienie Boskma,

Alle Dyk,

Rezjy: Anny Veenstra
Produksje: Anneke van der Wal
Ljocht: Johan Hockelman
lud: Alle Dyk