De Repetysjes

DE REPETYSJES 2017-2018

Wy binne alwer lós!

WOLLE JO IN KEAR OP IN REPETYSJE KOMME TE SJEN? NIM DAN EARST EEFKES KONTAKT MEI IT BESTJOER OP.
IT KIN WÊZE DAT IN REPETYSJE FERPLEATST IS OF NET TROCH GIET.