De Repetysjes

DE REPETYSJES 2019

De repetysjes binne dien.

WOLLE JO IN KEAR OP IN REPETYSJE KOMME TE SJEN? NIM DAN EARST EEFKES KONTAKT MEI IT BESTJOER OP.
IT KIN WÊZE DAT IN REPETYSJE FERPLEATST IS OF NET TROCH GIET.