De Kaartferkeap

Foarferkeap fan kaarten

Der binne 3 manieren om kaarten te keapjen:

  1. Tidens de reguliere foarferkeap op 12 jannewaris 2019 om 14.00 oere yn it Maskelyn, Hurdegaryp.
  2. Troch te beljen mei ús 06 nûmer wat op en nei 12 jannewaris te berikken is.
  3. By VanPlan. Hjirûnder kinne jo nei de website om kaarten te keapjen en automatisch tastjoerd te krijen. 

NB:

Ús ‘âlde’ stipers kinne belje mei it 06 nûmer of nei de foarferkeap op 12 jannewaris komme.
Stipers ha nl. koarting op de entreekaart!

Stipers betelje gjin € 16,50 mar € 10,-!

NB:
it 06 nûmer wurdt op 12 jannewaris aktyf. Der kinne nó al hiel beperkt kaarten kocht wurde fia VanPlan.
Op de reguliere foarferkeap op 12 jannewaris binne der altyd genôch kaarten beskikber!

 

Wolle jo ék freon wurde om Tesselschade écht te stypjen?
It kin al foar € 25,- yn it jier! Lês hjir mear.