De Foarstellingen

ÚS FOARSTELLINGEN 2018
 

SPYLDATA BINNE:

SNEON 20 JANNEWARIS, 20.00 OERE
FREED 26 JANNEWARIS, 20.00 OERE
SNEON 27 JANNEWARIS, 20.00 OERE
SNEIN 28 JANNEWARIS, 14.30 OERE
FREED 2 FEBREWARIS, 20.00 OERE
SNEON 3 FEBREWARIS, 20.00 OERE

ALLE JUNEN SEAL IEPEN OM 19.30 OERE
SNEINS OM 14.00 OERE

FOARFERKEAP FAN KAARTEN OP SNEON 13 JANNEWARIS, 14.00 OERE

FOARFERKEAP EN FOARSTELLINGEN ALLEGEAR YN ‘IT MASKELYN’ TE HURDEGARYP