Belangrike Data

ÚS FOARSTELLINGEN 2019
 

OLIVIA

FREED 18-1 GENERALE 

SNEON 19-1, 20.00 OERE PREMIÈRE 

FREED 25-1, 20.00 OERE

SNEON 26-1, 20.00 OERE

SNEIN 27-1 MIDDEIS, 14.30 OERE 

FREED 1-2, 20.00 OERE 

SNEON 2-2, 20.00 OERE 

SNEON 12-1 FOARFERKEAP FAN KAARTEN FANÔF 14.00 OERE YN ‘IT MASKELYN’, HURDEGARYP