2012 – 2013

“SORRY”

MRV Tesselschade spilet ‘SORRY’, in stik skreaun troch Alan Ayckbourn ‘SORRY’

 

Fiif ferskillenede taferielen yn ien stik.

‘SORRY ‘ Is in toanielstik yn fiif losse senes, dy’t net mei elkoar ferbûn binne. Yn elk fan de senes wurdt op humoristyske en boartlike wize ynspile op it bûtenspoarige yn de mins, wat him unyk, mar ek ta ienling makket …
Fiif ferskillende personaazjes yn fiif ferskillende sitewaasjes. De krêft fan Ayckbourns toanielstikken is, dat der ‘gewoane’minsken op it toaniel steane. Gewoane minsken yn ûngewoane, frjemde sitewaasjes.Spilers en meiwurkers:

Stienie Boskma
Matty Dyk
Hennie Veenstra
Ida van der Veen
Gerrit de Boer
Hyltsje Smedes
Jelke van der Molen

Rezjy: Anny Veenstra
Produksje assistinsje: Trienke Venema
Dekorûntwerp: Kees Botman, Anny Veenstra
Dekorbou: Oedse Veenstra, Johan Postma,
Karst vd Veen, Sander vd Veen, Jan Dijk, Johannes Kuipers, Klaas Willem wiersma
Ljochtûntwerp: Kees Botman
Ljocht: Jan Dijk
Lûd: Alle Dijk
Kostúms: dorthee Mokkum
Grime/kapwurk: Tetsje Westra
Programûntwerp: Alle Dijk, Gerrit de Boer

big_28363408_0_300-199
Stienie Boskma: seagen wy der in lyts glimke?
big_28363525_0_300-200
Gerrit de Boer: wy nimme der noch mar ien ….ober!

 

 

 

 

 

 

 

N.B.
Dit wie ús lêste rige foarstellings yn ‘De Schalmei’. Yn 2014 spylje wy yn it nije MFS!

28363645