2012

DE COME-BACK

big_23408000_0_290-193
Stienie Boskma

Skreaun troch Guus Vleugel en Ton Vorstenbosch.. It stik is bewurke troch Anny Veenstra en foar Tesselschade oerset yn it Frysk troch Marijke Geertsma.
“De COME-BACK” giet oer in amateur chansonnière, dy’t har come back meitsje wol op de poadia fan bejaarden-tehûzen.
Yn it ferline, song sy by de feriening “Sinne en Wille”, mar al gau docht bliken dat sy hjir net mear wolkom is. Sy giet de striid oan en set alles yn om har doel te berikken.

 

big_23408840_0_290-193
Dirk Hemrica, Sander Kalsbeek

De rolfigueren yn ‘De Come Back’ waarden spile troch
Stienie Boskma – Mea Loman
Matty Dyk – Til de Vries
Hennie Veenstra – Loes de Haas
Ida v.d. Veen – Teuni de Winter
Sander Kalsbeek – Freek Loman
Dirk Hemrica – Huib Loman
Berend Overwijk – Bert Schaap
Gerrit de Boer – Otto Mastenbroek
Alle Dyk – Jan Bol

big_23408033_0_135-193

 

Rezjy: Anny Veenstra
Produksje-assistinsje: Trienke Venema
Dekorûntwerp: Anny Veenstra
Dekorbou: Oedse Veenstra, Johan Postma, Karst van der Veen
Sander van der Veen, Jan Dijk, Johannes Kuipers, Klaas Willem Wiersma
Ljochtûntwerp: Kees Botman
Ljocht: Jan Dijk
Lûd: Steven Scholte
Kostúmûntwerp/Klaaiing: Dorthee Mokkum
Assistinsje klaaiing: Joukje Minnema
Grime / kapwurk: Tetsje Westra
Programûntwerp: Alle Dijk en Gerrit de Boer
Keunstwurk foarside: Antoinette Martens, atelier ‘de Tarissing’, Nes