2001 – 2010

DE JIERREN 2001 OANT 2010

Fanôf de jierren 80 is ús archyf goed byhalden. Programmaboekjes, kranteberjochten, resinsjes, karmasterbrieven, ensfh. wurde no allegear goed bewarre. Fan elts jier is der ek in fotoboek en der wurde fideobannen en letter dvd’s fan de foarstellingen makke.

big_8224878_0_400-278

Foto út 2001

Opfierd wurdt dan 'Full House' oarspronklik The odd couple' fan Neil Simon,
oerset troch Tryntsje v.d. Zee

Spilers yn dit stik wiene:

Wim v.d. Laan Jelke v.d. Molen
Johan Thijssen Hyltsje Smedes
Gerrit de Boer Siep Peterson
Hieke Havinga Ida v.d. Veen

rezjy: Anny Veenstra
klaaiing: Dorthee Mokkum
ynstekster-rezjy assistinte: Henny Westra
technyk: Johan Feitsma
programmaûntwerp: Bertus Klazinga en Siep Peterson
grime en kapwurk: Swaantsje Pasveer
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen en oaren
toanielûntwerp: Beb Mulder
8224896

Programma út 2002

Opfierd wurdt dan 'Noflike Krystdagen' oarspronklik 'Season's greetings' fan Alan Ayckbourn, oerset troch Janneke Dalstra-Fokkema.

Spilers yn dit stik wiene:
Alle Dyk Jelke v.d. Molen
Stienie Boskma Hyltsje Smedes
Gerrit de Boer Henny Veenstra
Hieke Havinga Ida v.d. Veen
Matty Dyk

rezjy: Anny Veenstra
klaaiing: Dorthee Mokkum
ynstekster-rezjy assistinte: Henny Westra
technyk: Johan Feitsma
programmaûntwerp:Bertus Klazinga en Siep Peterson
kapwurk: Swaantsje Pasveer
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen en oaren
toanielûntwerp: Beb Mulder
produksje: Jan v.d. Kooi
big_8224920_0_400-267

Foto út 2003

Opfierd wurdt dan 'In Frjemd Stel' oarspronklik 'The odd couple' fan Neil Simon, oerset troch Gurbe Dijkstra.

Spilers yn dit stik wiene:

Alle Dyk Jelke v.d. Molen
Stienie Boskma Hyltsje Smedes
Gerrit de Boer Henny Veenstra
Hieke Havinga Ida v.d. Veen
Matty Dyk

rezjy: Anny Veenstra
klaaiing: Dorthee Mokkum
ynstekster-rezjy assistinte: Henny Westra
technyk: Johan Feitsma
programmaûntwerp: Bertus Klazinga en Siep Peterson
kapwurk: Swaantsje Pasveer
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen en oaren
toanielûntwerp: Beb Mulder

produksje:
Jan v.d. Kooi


big_8224936_0_400-287

Programma út 2004

Opfierd wurdt dan 'Dinner Party' oarspronklik 'The Dinner Party' fan Neil Simon, oerset troch Tryntsje v.d. Zee.

Spilers yn dit stik wiene:

Ike Sinnema Jelke v.d. Molen
Matty Dyk Hyltsje Smedes
Hieke Havinga Henny Veenstra

rezjy:Anny Veenstra
ynstekster-rezjy assistinte: Henny Westra
technyk: Alle Dyk
programmaûntwerp: Bertus Klazinga en Siep Peterson
grime en kapwurk: Tetsje Westra
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen, Jan Dyk en Johan Postma
toanielûntwerp: Anny Veenstra
produksje: Jan v.d. Kooi


big_8224965_0_400-263

Foto út 2005

Opfierd wurdt dan 'Ien fleach oer it koekoeksnêst' oarspronklik 'One flew over the cuckoo's nest' fan Dale Wasserman nei de roman fan Ken Kesey, oerset troch Tryntsje v.d. Zee.

Dit stik waard ek opfierd tidens de slútjûnen yn de Lawei, Drachten. Anny Veenstra kriget dit jier de 'Pyt v.d. Zee-priis'

Spilers yn dit stik wiene:


Wim v.d. Laan Hyltsje Smedes
Jelke v.d. Molen Theo Smedes
Stienie Boskma Hieke Zijlstra
Ike Sinnema Gerrit de Boer
Johannes Arendz Ida v.d. Veen
Henny Veenstra

rezjy: Anny Veenstra
ynstekster-rezjy assistinte: Henny Westra
technyk: Alle Dyk
programmaûntwerp: Bertus Klazinga en Siep Peterson
grime en kapwurk: Tetsje Westra
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen, Jan Dyk en Johan Postma
toanielûntwerp: Anny Veenstra
produksje: Jan v.d. Kooi


big_8225013_0_400-271

Foto út 2006

Opfierd wurdt dan 'Mikst' oarspronklik 'Twa' fan Jim Cartwright, oerset troch Romke Toering, bewurke troch Anny Veenstra.
M.m.f. shanty koar 'Aan Lager Wal'

Spilers yn dit stik wiene:

Ida v.d. Veen Hyltsje Smedes
Jelke v.d. Molen Theo Smedes
Stienie Boskma Hieke Zijlstra
Ike Sinnema Gerrit de Boer
Henny Veenstra

rezjy: Anny Veenstra
rezjy-assystinsje: Trienke Venema
technyk: Alle Dyk
toanielûntwerp: Anny Veenstra
produksje: Jan v.d. Kooi
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen, Jan Dyk,
Johan Postma, Johannes Kuipers en oaren
grime en kapwurk:Tetsje Westra


big_8358547_0_165-200

big_8333574_0_212-200

Programma en foto fan Jan v.d. Kooi út 2007

Opfierd wurdt dan 'Hertsear' oarspronklik 'Ballad of the sad café' fan Edward Albee, oerset troch Tryntsje v.d. Zee, bewurke troch Anny Veenstra.
Jan v.d. Kooi nimt nei 39 jier ôfskie as foarsitter, wurdt earelid en kriget de 'superfoarsittershammer'.
De nije foarsitter is Matty Dyk.

Spilers yn dit stik wiene:

Wim v.d. Laan Hyltsje Smedes
Jelke v.d. Molen Theo Smedes
Stienie Boskma Ida v.d. Veen
Ike Sinnema Gerrit de Boer
Henny Veenstra Matty Dijk

rezjy: Anny Veenstra
rezjy-assystinsje: Trienke Venema
technyk: Alle Dyk
toanielûntwerp: Anny Veenstra
produksje: Jan v.d. Kooi
beljochting: Jan Dyk
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen, Jan Dyk,
Johan Postma, Johannes Kuipers en oaren
grime en kapwurk: Tetsje Westra
big_8225049_0_280-374

big_8225054_0_280-374

big_8225059_0_280-374

big_8225063_0_280-374

T R O C H S P Y L J E !


Foto's út 2008

Opfierd wurdt dan 'Yn de Gloaria' oarspronklik 'just between ourselves' fan Alan Ayckbourn, oerset troch Tryntsje v.d. Zee.

Op 5 desimber 2007 ferstjert ús âld foarsitter en earelid Jan v.d. Kooi.
In grut ferlies foar Tesselschade, mar ek foar Hurdegaryp.
Alle Dyk wurdt huldige: hy is 25 jier lid.

Spilers yn dit stik wiene:

Jelke v.d. Molen
Matty Dijk
Stienie Boskma
Ike Sinnema
Henny Veenstra

rezjy: Anny Veenstra
rezjy-assystinsje: Trienke Venema
technyk: Alle Dyk
toanielûntwerp:Anny Veenstra
beljochting: Jan Dyk
grime en kapwurk: Tetsje Westra
dekorbou: Oedse Veenstra, Karst en Sander v.d. Veen, Jan Dyk, Johan Postma, Johannes Kuipers en oarenbig_8225235_0_250-229

big_8307723_0_162-229

Foto en programma út 2009

Opfierd wurdt dan it stik 'BEGEARTE', oarspronklik 'A streetcar named 'Desire' fan Tennessee Williams

SPILERS EN MEIWURKERS

Blanche Dubois - Stienie Boskma
Stella Kowalski - Fiona Huisman
Stanley Kowalski - Wim v.d. Laan
Mitch - Jelke v.d. Molen
Eunice - Ida v.d. Veen
Steve - Ike Sinnema
Jane - Hennie Veenstra
Donna - Matty Dyk
Dokter - Jeroen v.d. Brink
Ferpleechster - Matty Dyk
Meksikaanske frou - Matty Dykrezjy: Anny Veenstra
rezjy assystinsje: Trienke Venema
ljocht: Jan Dyk
technyk: Alle Dyk
grime en kapwurk: Tetsje Westra
dekor: Oedse Veenstra, Karst v.d. Veen,
Sander v.d. Veen, Jan Dyk, Johannes Kuipers en oaren
klaaiing: Dorthee Mokkum
naaisters: Willy Douma, Jellie Hoekstra en
Jantsje de Vries
toanielûntwerp: Anny Veenstra
big_12844853_0_334-250

big_12762592_0_173-250

Opfierd wurdt it stik 'Mutsen' in kommeedzje skreaun troch Christa Warmerdam,
oerset troch Tryntsje vd Zee († 28-11-09)
bewurke troch Anny Veenstra.

spilers en meiwurkers oan dizze produksje wiene:

Koby - Joan Rozendal : HA'K WAT MIST?
Corrie - Ida vd Veen : SUPRISE!
Paula - Anneke Hondema : LIT MAR!
Leida - Stienie Boskma : STOM SPULTSJE
Ans - Hennie Veenstra : IT WIE IN BEROERD HOULIK...
Nel - Matty Dyk : PAULA, KAMERA!

Rezjy: Anny Veenstra

dekorbou: Oedse Veenstra, Johan Postma, Karst vd Veen,
Johannes Kuipers, Sander vd Veen,Jan Dijk, Klaas Willem Wiersma
Produksje: Trienke Venema
kostúms:Joukje Minnema, Dorthee Mokkum
m.m.f. breikafee 'De Steek'
ljocht: Jan Dyk
grime en kapwurk: Tetsje Westra
technyk: Alle Dyk
toanielûntwerp: Anny Veenstra


Op 2 febrewaris 2010 is der in spesiale 'frouljusjûn' organiseard.