1870 -1940

 

Fan dizze jierren is der eins in hiele bulte wol bewarre bleaun. Fan in oantal jierren ha wy lykwols neat mear. Dizze jierren misse dan ek yn dit rychje.
Mochten der minsken weze dy’t noch âld materiaal haww, dan hearre wy dat graach! .

 

big_8162772_0_339-250

Kopie fan it programmaboekje út 1909

Opfierd waarden doedestiids
Yn Dúnjende Djipten, oarspronklik toanielstik yn
fjouwer bidriuwen fen R.W. Canneen
'De lêste jûn', in kluchtspil fen D.H. Zijlstra

Spilers doedestiids wiene û.o:


J. Teenstra, G. de Vries ,J. Reitsma, R. Vlaskamp,
G. Liezenga, R. Brunsting, L. v. Velzen, W. v.Velzen,
T. v.d. Meer, G. Westra, J. Zwaal, A. v.d. Veen,
Kl. Teenstra
1922

Foarside fan it programmaboekje út 1922

Tesselschade bestiet dan 50 jier.
Opfierd waarden doedestiids
'Op 'e kwea njuggen', in klucht yn ien útkomste,
'De greate ljeagen', Skets út it sémanslibben en
'In dream', Revue yn twa akten

Spilers doedestiids wiene û.o:

W. Th. v. Velzen, S. Gerlofs, H.Zwaal-Terpstra,
J. Noordenbos, R. Vlaskamp, W. Westra,
W. v.d. Hoek, M. Oostenbrug,
G. Damstra, K.Jansma, J. de Vries, R. de Vries
1923lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1923

Opfierd waarden doedestiids
'Hwerom?', Toanielstik yn trije bidriuwen fan J. Nordenbos en
'Hjar Jonker' Blijspil yn ien bidriuw fan IJ. C. Schuitmaker

Spilers doedestiids wiene û.o:

W. Th. v. Velzen, S. Oebeles, R. Vlaskamp, W. Westra
W. v.d. Hoek, M. Ooostenbrug, G. Damstra,K. Jansmascannen0002

Foarside fan it winterprogramma út 1923

Opfierd waard doedestiids
Bûnte blêdden, revue fan J. Noordenbos
Tagongspriis wie ien gûne op de beide earste jûnen en 75 sinten op de tredde jûn.
Troude arbeiders betellen ien gûne it pear ...
1924lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1924

Opfierd waarden doedestiids
Der wier ris .... toanielstik yn 4 bidriuwen fan R.W. Canne en Yn 'e frouljue fortiesd Blijspil fan A. Struiksma

Spilers doedestiids wiene û.o.

IJ. Veenland, Gr. Damstra, D. Terpstra, H. Zwaal-Terpstra
W. v.d. Hoek, J. Noordenbos, G. Damstra, K. Jansma,
R. Halbesma IJ. Gorter

1926lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1926

Opfierd waarden doedestiids
'Ropping', Bikroand Toanielstik yn ien bidriuw fan IJ.C. Schuitmaker en
'Rinse forsint him', Fleurich femyljespul yn trije bidriuwen fan D.H. Zijlstra

Spilers doedestiids wiene û.o.

G. Damstra, A. Damstra, B. Eekma, IJ. Gorter,
Gr. Damstra, A. Westra, K. Jansma, H. Grijpstra
H. Lindeboom, W. Th. v. Velzen, R. Gosliga

1927lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1927

Opfierd waarden doedestiids
'memme-jierdei', Toanielstik yn ien útkomste fan IJ.C. Schuitmaker en
'De boer yn 'e stêd' Blijspil yn trije bidriuwen fan H. Jansma.

Spilers doedestiids wiene û.o.

G. Damstra, A. Damstra, B. Eekma, IJ. Gorter,
Gr. Damstra, A. Westra, K. Jansma, H. Grijpstra
H. Lindeboom, W. Th. v. Velzen, R. Gosliga, M. Faber

1928lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1928

Opfierd waarden doedestiids
'Greult-om', blijspil yn trije bidriuwen fan Geert Teis Pzn en
'Hwa scil 't wirde' (fierdere ynformaasje net bekend)

Spilers doedestiids wiene û.o.

K. Jansma, A Damstra, H. Grijpstra, IJ. Gorter
A. Westra, G. Westra, B. Eekma, R. de Vries
G. Damstra, E. Postuma, S. Visser, W. H. th. v. Velzen,
W. Postma, G. Sikkema
1929lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1929

Opfierd waarden doedestiids
'In Tiezeboel', blijspil yn fjouwer bidriuwen fan R.W. Canne en 'Wolkom Thús',blijspil yn ien bidriuw fen IJ.C. Schuitmaker

Spilers doedestiids wiene û.o.

K. Jansma, A Damstra, H. Grijpstra, IJ. Gorter
A. Westra, G. Westra, B. Eekma, R. de Vries
G. Damstra ,E. Postuma, S. Visser, W. H. th. v. Velzen

1930

Foarside fan it programmaboekje út 1930

Opfierd waarden doedestiids
'Ljocht', toanielstik yn trije bidriuwen fan IJ.C. Schuitmaker en
'Yn de manljue fortiisd' blijspil yn ien útkomste
Spilers wurde yn dit programmaboekje net neamd.

1932lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1932
Tesselschade bestiet dan 60 jier.
Op de foarside it gedicht dat de oprjochter H.U.Th. v. Velzen oan de feriening opdroegen hat
by it 50-jierrich bestean:

Nou wirdt ús faem hjoed 60 jier
Mar soun en sterk en krigel
Hja liket wol op hjar genaemt
Hwent det wier ek in igel
Hja kaem mei Hooft en Hugens faek
op 't Muiderslot by-ien
Oan letterkinde digen hja
Ek waerd oan sprekken dien
En om't in "Selskip'' froulik is
Joech ik oan dy hjar namme
Nou bist al segtich jier
Al segtich jier hast amme
De berne-sykten bist nou troch
En sterk wirdst op 'e gong
Ik winskje dy yet 60 jier
Is 't net in goede sprong?


Opfierd waarden doedestiids
'Yn 'e branning', oarspronkelik toanielstik yn fjouwer útkomsten fan Geerstma en Eppinga en
'Under 't skaed fen Justysje', blijspil yn ien bidriuw fen R. Brolsma.
Spilers wurde yn dit programmaboekje net neamd.
Wól wurdt der foar 't earst in ferlotting oankundiche ...
1932winterlyts

Foarside fan it programmaboekje út it winterskoft fan 1932

Opfierd waarden doedestiids
'Marye' , toanielstik yn fjouwer útkomsten fen I. K. - B en
'Feest yn 'e Wilewai' , klucht fen Schuitmaker
Spilers wurde yn dit programmaboekje net neamd.
1933lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1933

Opfierd waarden doedestiids
'Driigjende leegte', toanielstik yn trije útkomsten fen Geertsema en Eppenga en
'De nije tsjinstfaem', kluchtspil yn ien bidriuw fen A. Meester-de Vries
Spilers wurde yn dit programmaboekje net neamd.
Tagongspriis is sa'n jûn 70 sinten + belesting
1934lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1934

Opfierd waard doedestiids
'Postbus 4', blijspil yn trije útkomsten fen H. Bulthuis
Tagongspriis is sa'n jûn 62 sinten + belesting. Troude arbeiders betellen 80 sinten it pear ...

Spilers yn dit stik wiene:

K. Jansma, J. Hiemstra, A. Damstra, G. Westra
S. Visser, H. Westra, J. v.d. Kooi, J. Braam jr.
P.R. de Vries, A. Vlaskamp, A. Mooiweer
1935lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1935

Opfierd waard doedestiids
'De forjongingskuer', blijspil yn trije bidriuwen fen A. Meester-de Vries
Tagongspriis is sa'n jûn 62 sinten + belesting.
Troude arbeiders betellen 80 sinten it pear ...

Spilers yn dit stik wiene:


K. Jansma,H. Haisma, T. Posthuma, M. Oostenbrug
W. Thoden van Velzen, H. Westra, Joh. v.d. Kooi, R. de Vries
1936lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1936

Opfierd waarden doedestiids
'It twadde houlik', toanielstik yn flouwer bidriuwen fen A. Meester-de Vries en
'Jan-om', Blijspil yn ien bidriuw fen Y.C. Schuitmaker
Tagongspriis is sa'n jûn 50 sinten + rjuchten.
Troude arbeiders betellen 50 sinten it pear ...

Spilers yn dizze stikken wiene:

A. Mooiweer, A. Vlaskamp, G. Westra, Harry Eekma,
H. Haisma, T. Posthuma, Joh. v.d. Kooi, R. de Vries
Mej. R. de Vries, H. Westra, K. Jansma

1937lyts

Foarside fan it programmaboekje út 1937

Opfierd waarden doedestiids
'De Stikelbaerch', blijspil yn trije bidriuwen fen R.W. Canne en
'Ik smook', Blijspil yn ien bidriuw fen Y.C. Schuitmaker
'Mei it each op 'e slútingstiid de 1e krystdei (12 oere) wirdt it neistikje den net spile'.

Spilers yn dizze stikken wiene:

A. Mooiweer, A. Vlaskamp, P.R. de Vries,W. Thoden van Velzen
H. Haisma, T. Posthuma, Joh. v.d. Kooi, R. de Vries
Mej. R. de Vries, H. WestraK. Jansma, P. Hiemstra


1938lyts

Kranteknipsels út 1938

Opfierd waarden doedestiids
'De Adema's', toanielstik yn fjouwer bidriuwen fen A. Meester-de Vries en
'Ien dei boer en boerinne', klucht yn ien bidriuw fen A. Meester-de Vries.

Spilers yn dizze stikken wiene:

K. Jansma, Joh. v.d. Kooi, Mej. A. Vlaskamp, Mej. H. v.d. Kooi-Haisma
P.R. de Vries, H. Westra, Mej. T. Posthuma, Mej. I. Grijpstra
J. Brunsting, Mej. Hiemstra, W. Thoden van Velzen


1939lyts

Middenblêd út it programmaboekje fan 1939

De Wirklist jout oan dat der een toanielstik -Krijn-Baes - yn trije bidriuwen opfierd wurde sil.
Wa't de rollen spylje wurdt net neamd.
Tagongspriis is 62 sinten + belesting. Troude arbeiders 80 sinten it pear.
Foar it skoft mei der net smookt wurde. Efternij is der frij dounsjen.

Fan de jierren 1940 en 1941 binne gjin gegevens bewarre bleaun.